Silvestr Szabó - foto natura Silvestr Szabó - foto natura Silvestr Szabó - foto natura


CITES

CITES


Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (přesměrováno z hesla CITES)

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (anglicky Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora či zkráceně Convention on International Trade in Endangered Species, známá též jako CITES či Washingtonská úmluva) je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní úrovni. Jejím smyslem je celosvětová kontrola obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Týká se i živočichů a rostlin odchovaných v zajetí nebo vypěstovaných, pokud žijí/rostou i ve volné přírodě. Nezahrnuje domestikovaná zvířata a kulturní rostliny. CITES obsahuje seznamy druhů, kterých se týká. Důležité jsou zejména příloha I (obsahuje nejvíce ohrožené druhy, s nimiž je jakýkoliv mezinárodní obchod zakázán) a příloha II, která zahrnuje druhy, jejichž obchodování je na mezinárodní úrovni omezeno a podřízeno dozoru. Dále existuje příloha III., zahrnující druhy lokálně ohrožené, u nichž je za pomoci na mezinárodní úrovni kontrolován a omezen obchod pouze v určitých regionech.

Databáze CITES je spravovaná UNEP-WCMC.

Nabytí platnosti: červenec 1975. Počet smluvních států: 162 (stav roku 2006).                                                                                                                              (zdroj: encyklopedie.seznam.cz)

 

 

Související legislativa:

Nařízení rady (ES) č. 338/97 z 9. prosince 1996 o ochraně volně žijících druhů živočichů a rostlin směrnicí o obchodu s nimi. Tato směrnice platná v Evropské unii je přísnější než samotná Washingtonská úmluva.

Účelem úmluvy je kontrola a regulace mezinárodního obchodu s vybranými ohroženými druhy. Úmluva CITES v současné době chrání asi 5 000 druhů živočichů a 28 000 druhů rostlin celého světa. Pro tyto druhy jsou zavedeny tři režimy ochrany, podle nichž jsou rozděleny do tří příloh (I,II,III):

Příloha CITES I: obsahuje druhy, které jsou bezprostředně ohroženy vyhubením. Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán (zákaz dovozu a vývozu) a je povolován jen výjimečně (z našich druhů např. orel královský, orel mořský, sokol stěhovavý a vydra říční).

Příloha CITES II: obsahuje druhy, které by mohly být ohroženy vyhubením, pokud by obchod s nimi nebyl přísně regulován. Mezinárodní obchod je povolen pouze na základě zvláštních povolení (tzv. permity CITES), které musí být předloženy celním orgánům jak při vývozu tak i dovozu (z našich druhů např. vlk, medvěd hnědý, rys ostrovid, kočka divoká, čáp černý, drop velký, pijavky lékařská, jasoň červenooký, celá čeleď vstavačovitých, sněženka podsněžník a brambořík nachový). V této příloze jsou zařazeny i celé skupiny živočichů a rostlin, jako např. primáti, papoušci, kaktusy či orchideje.

Příloha CITES III: obsahuje druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto zemí. Pro exempláře pocházející z těchto zemí je třeba celním orgánům předložit exportní povolení výkonného orgánu vyvážející země. V ostatních případech musí obchodník předložit potvrzení o původu exempláře (např. kobra královská v Indii).

V praxi CITES funguje tak, že druhy chráněné úmluvou nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení (bez permitu), které vydávají výkonné orgány obou zemí (tedy země vývozu i dovozu, v České republice je výkonným orgánem CITES Ministerstvo životního prostředí). V České republice také platí povinnost registrace držených nebo chovaných CITESových druhů, tuto registraci provádějí krajské úřady, správy CHKO a NP - seznam povinně registrovaných druhů CITES je ve vyhlášce č. 227/2004 sb

CITES a Evropská unie

Dne 1. května 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Od tohoto data nabyl účinnosti zákon č. 100/2004 Sb. (pdf, 234.2 KB), o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). Tento předpis nahradil zákon č. 16/1997 Sb. Současně nabyla platnosti vyhláška č. 
227/2004 Sb.
, (pdf, 562.5 KB), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb. Vyhláška mj. stanovuje druhy z přílohy A, které jsou vyňaty z povinné registrace (příloha č. 3) a naopak stanovuje druhy, na které se povinnost registrace vztahuje (příloha č. 4).


Druhy z příloh CITES I – III jsou podle nařízení ES členěny do příloh A – D

 

Příloha A – druhy přímo ohrožené vyhubením a druhy, které se přirozeně vyskytují ve volné přírodě EU a jsou chráněny zákony členských států EU nebo legislativou ES na ochranu přírody. Ne všechny musejí být chráněny úmluvou CITES (zahrnuje např. všechny druhy evropských dravců a sov). Příloha A je tedy obsáhlejší než příloha CITES I.

Příloha B – zahrnuje většinu druhů z přílohy CITES II, některé druhy z přílohy CITES III, ale i druhy, které nejsou chráněny úmluvou CITES a jejichž dovoz do EU je pozastaven, neboť jako nepůvodní invazní druhy představují hrozbu pro evropskou přírodu - např. želva nádherná (Trachemys scripta elegans) a skokan volský (Rana catesbeiana).

Příloha C – tvoří ji seznam druhů z přílohy CITES III a některých druhů, které nejsou chráněny úmluvou CITE

Příloha D – týká se některých druhů z přílohy CITES III a druhů, které nejsou chráněné úmluvou CITES, ale dovoz do EU je sledován a vyhodnocován na základě tzv. oznámení o dovozu - např. norek sibiřský (Mustela sibirica).

Seznamy druhů jsou uvedeny v nařízení Komise (ES) č. 1332/2005 ze dne 9.8. 2005

Výkonnými orgány vydávajícími výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře druhů z přílohy "A" jsou
Ministerstvo životního prostředí - odbor mezinárodní ochrany biodiverzitypříslušné krajské úřady, správy chráněných krajinných oblastí a správy národních parků na svém území.

                                                                                                                                            (zdroj: ochranaprirody.cz)
                                                                                                        


přidat komentář
autor *
název *
e-mail
www
komentář *
* (do políčka opište kód z obrázku)Veškerá práva vyhrazena, jakékoliv použití zde zveřejněných snímků podléhá písemnému souhlasu autora! Copyright © Silvestr Szabó 2005